SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr


wspieramy malopolskie talenty wspieramy malopolskie talenty plakat
malopolskie talenty koloref kolor 72dpi

REGULAMIN ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAGÓRZU

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

- stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
- dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
- rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
- wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
- podnoszenie kultury życia codziennego,
- niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych),
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.

II. Założenia organizacyjne.

 1. Świetlica jest czynna w godz. 11.30 – 16.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
 2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa dyrektor.
 3. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska, wynikają one z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów; mogą w razie potrzeby ulegać zmianie.
 4. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.
 5. W razie nieprzestrzegania ustaleń zawartych w pkt. 4 przez   rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy, zostaną oni obciążeni kosztami wydłużenia pracy świetlicy.
 6. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób.
 7. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są:
  - dzieci, których rodzice pracują,
  - uczniowie z klas 1-3,
 8. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii, bądź zwolnione z zajęć wychowania fizycznego.
 9. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 10. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły i dobrowolnych wpłat rodziców.
 11. Wpłaty rodziców przeznaczone są m. in. na doposażenie świetlicy, zakup materiałów eksploatacyjnych do zajęć (gry, zabawki, materiały plastyczne).
 12. W czasie przebywania w świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i tabletów.
 13. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.

 1. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z planem wychowawczym szkoły.
 2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego upoważniony.
 3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się
  do niej same przed lub po lekcjach.
 4. Wychowawcy świetlicy prowadzą rejestr obecności uczniów
  w świetlicy.
 5. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice
  w kwestionariuszu zgłoszenia.
 6. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
 7. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców uczeń nie będzie mógł opuścić świetlicy.

IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.

 1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
 2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.
 3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 4. Organizowanie wycieczek i spacerów.
 5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
 7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
 8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

Wychowanek ma prawo do:

- właściwie zorganizowanej opieki,
- życzliwego traktowania,
- swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
- opieki wychowawczej,
- poszanowania godności osobistej,
- ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Wychowanek jest zobowiązany do:

- przestrzegania regulaminu świetlicy,
- przestrzegania zasad współżycia w grupie,
- współpracy w procesie wychowania,
- pomagania słabszym,
- dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy,
- ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie,
- dostosowuje się do zasad i poleceń nauczyciela,
- uczestniczy w organizowanych zajęciach

VI. Kary i nagrody stosowane wobec wychowanków.

Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział
w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą w postaci:

- pochwały ustnej,
- pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
- nagrody rzeczowej,
- dyplomu.

Kary:

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu,
dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

- upomnienie ustne,
- ostrzeżenie w obecności grupy,
- pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
- wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania.

Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

VII. Dokumentacja świetlicy.

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną
  dziecka,
 2. Regulamin świetlicy szkolnej,
 3. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 4. Rozkład dnia pracy świetlicy,
 5. Dziennik zajęć.