SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr


wspieramy malopolskie talenty wspieramy malopolskie talenty plakat
malopolskie talenty koloref kolor 72dpi

pobrane

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7.00 - 16.00  i przeznaczona jest wyłącznie  dla uczniów klas I-III,
których rodzice/prawni opiekunowie pracują i nie są w stanie zapewnić im opieki.  

Wszystkich zainteresowanych rodziców obowiązuje zapoznanie się z Regulaminem świetlicy szkolnej i wypełnienie Karty Zgłoszenia do świetlicy do 5 września.

 

Cele dydaktyczno – wychowawcze świetlicy:

Cele wychowawcze: przestrzeganie zasad zachowania w szkole i w świetlicy,

 • kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi,
 • kształtowanie postawy: patriotycznej, poszanowania tradycji,
 • wspieranie działań edukacyjnych szkoły,
 • wdrażanie wychowanków do poczucia ładu i porządku,
 • dbanie o bezpieczeństwo własne i innych,
 • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych oraz wychowania do wartości,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości dziecka i wiary w swoje możliwości.

Cele dydaktyczne: rozwijanie procesów poznawczych dziecka tj.: myślenie, mowa, uwaga, spostrzegawczość itp.,

 • przekazywanie wiadomości na temat tradycji narodowych,
 • zapoznanie dzieci z otaczającym światem,
 • wprowadzenie różnorodnych zabaw: dydaktycznych, ruchowych, twórczych, tematycznych itp.,
 • przekazywanie wiadomości na temat kultury osobistej dziecka,
 • przekazywanie wiadomości dotyczących profilaktyki zdrowotnej,
 • wzbogacenie wiedzy dzieci w zakresie posługiwania się komputerem oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z multimediów,
 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej, konkursy recytatorskie i czytelnicze,
 • kształtowanie sprawności manualnej w zajęciach plastycznych, technicznych; organizowanie działań muzycznych, gier, konkursów, quizów.

Zadania świetlicy: zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przebywania w świetlicy.

 • tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci,
 • pomoc dzieciom w wyrównywaniu braków w nauce,
 • zapewnienie wychowankom aktywnego wypoczynku, dbanie o rozwój fizyczny dzieci,
 • współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:

 • plastyczne,
 • czytelnicze,
 • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki,
 • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem,
 • zajęcia rekreacyjno – ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną,
 • zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy,
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci.