SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr


wspieramy malopolskie talenty wspieramy malopolskie talenty plakat
malopolskie talenty koloref kolor 72dpi

1. Zapisy na obiady do 08 WRZEŚNIA 2023 r.

2. Deklaracje na korzystanie z obiadów należy złożyć w SEKRETARIACIE

3. W miesiącu WRZEŚNIU obiady będą wydawane od 11 września

4. Jeżeli ktoś złoży deklarację po 08 września, będzie mógł jeść obiady dopiero od PAŹDZIERNIKA

Całościowa cena Obiadów:

- obiad dwudaniowy z kompotem/sokiem – 14,50 zł

- drugie danie z kompotem/sokiem – 12,50 zł

Dofinansowanie gminy do obiadów wynosi kolejno 4 zł do całego obiadu i 3 zł do drugiego dania.

Zasady korzystania z obiadów w szkole:

 

1. Z obiadów mogą korzystać uczniowie na podstawie złożonej, podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji korzystania z posiłków

2. Uczniowie zapisywani są na obiady we wszystkie dni nauki szkolnej w danym miesiącu, nie ma możliwości zapisu na obiady tylko w wybrane dni.

3. Obiady płatne są przelewem z góry za dany miesiąc - do 10-go dnia danego miesiąca na przydzielony uczniowi rachunek bankowy.

4. Informacje o kwocie do wpłaty oraz numerze konta do wpłaty za dany miesiąc są wysyłane na podany przez rodzica e-mail.

5. Opłata za miesiąc = ilość dni korzystania z posiłków w miesiącu x cena za jeden zadeklarowany obiad.

6. Każdą nieobecności dziecka w danym dniu na obiedzie rodzic zobowiązany jest zgłosić do sekretariatu szkoły osobiście lub telefonicznie pod nr tel.: 32 623 19 55 najpóźniej do godz. 8:30 w dniu nieobecności lub wcześniej .

7. W przypadku wyjazdu na wycieczkę szkolną rodzic zobowiązany jest samodzielnie zgłosić nieobecności dziecka na obiedzie najpóźniej do godz. 8:30 w dniu nieobecności do sekretariatu szkoły osobiście lub telefonicznie pod nr tel.: 32 623 19 55.

8. Z uwagi na organizację pracy szkoły nie ma możliwości zawiadamiania o nieobecności dziecka na obiedzie mailowo lub przez dziennik elektroniczny.

9. Nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą odliczane.

10. Nie ma możliwości rezygnacji z obiadów w trakcie miesiąca. Rezygnacja taka może nastąpić dopiero od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Informację o rezygnacji należy złożyć pisemnie do 25-go dnia miesiąca, w którym uczeń jeszcze korzysta z obiadów.

11. Odliczenie nadpłaty za niezjedzone obiady w przypadku zgłoszonej wcześniej nieobecności nastąpi w miesiącu kolejnym. Odpisy oraz niedopłaty na koniec miesiąca zaliczane będą na poczet przyszłych należności;

12. Nadpłaty w przypadku rezygnacji przez ucznia z posiłków będą zwracane na podane w deklaracji przez rodzica konto bankowe.

13. Zaległość w płatności za żywienie może spowodować wstrzymanie wydawania obiadów.

DEKLARACJA Z KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW - TUTAJ

REZYGNACJA Z KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW - TUTAJ