SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr


wspieramy malopolskie talenty wspieramy malopolskie talenty plakat
malopolskie talenty koloref kolor 72dpi

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. ks. A. Chojnackiego w Zagórzu

 

Szkoła Podstawowa im. ks. A. Chojnackiego w Zagórzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. A. Chojnackiego w Zagórzu.

Data publikacji strony : 2009-09-01

Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-09;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, uwzględniając wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym.

Status dostępności strony internetowej pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności   stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

- zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych

- nie wszystkie dokumenty PDF, DOC, DOCX są w pełni dostępne

- niektóre linki do materiałów na innych stronach nie zawierają treści tekstowej

Działania, które zostaną podjęte;

- do fotografii dodawane będą teksty alternatywne

- w opisach będzie prosta czcionka ( np. ARIAL)

- zostaną zastosowane kontrastowe kolory na stronie internetowej szkoły

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

- osoba do kontaktu: Magdalena Woźniak tel. 32/623 19 55

- adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej szkoły. Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku , gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej w Zagórzu składa się z 2 części: budynku szkoły oddanego do użytkowania w 1913 roku i budynku sali gimnastycznej, który oddany był do użytku

w 2005 roku.

Obie części połączone są korytarzem, w którym znajdują się: toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych, gabinet medycyny szkolnej, gabinet psychologa i pedagoga specjalnego,  szatnie uczniowskie.

Stary budynek składa się z 4 poziomów:

 • suteryny z korytarzem, jadalnią i kotłownią,
 • parter z korytarzem, biblioteką, salką terapeutyczną, pomieszczeniami administracyjnymi, pokojem nauczycielskim, sanitariatami dla dziewcząt i chłopców, oraz 2 salami lekcyjnymi
 • I piętro z korytarzem, z 5 salami lekcyjnymi, sanitariatami
 • II piętro z korytarzem, 5 salami lekcyjnymi, sanitariatami i gabinetem pedagoga i logopedy.

W nowej części szkoły znajdują się:

- sala gimnastyczna z zapleczem, sanitariaty, pomieszczenie dla nauczycieli wych. fiz. , oraz sala lekcyjna.

Wszystkie piętra połączone są klatką schodową, zabudowaną.

Wszystkie wejścia do szkoły są odpowiednio oświetlone, a drzwi wejściowe do budynku mają odpowiednią szerokość i nie wymagają użycia dużej siły przy otwieraniu, ponadto przy wejściu głównym znajduje się domofon, na odpowiedniej wysokości, do wejścia bocznego prowadzi podjazd, a na drzwiach umieszczony jest numer telefonu do szkoły. 

Korytarze nie są zbyt szerokie, ale jest możliwe przemieszczanie się nimi na wózku inwalidzkim, na którym jednak można wjechać do szkoły tylko od strony sali gimnastycznej dzięki metalowemu podjazdowi. Nie jest możliwe przemieszczanie się na pozostałe korytarze i kondygnacje.

W centralnym miejscu na budynku szkoły znajduje się napis Szkoła Podstawowa w Zagórzu.

W ramach dostępności na wszystkich drzwiach szkolnych znajdują się tabliczki z opisem w języku Braila, ponadto wszstkie stopnie i schody  oznaczone są kontrastowymi taśmami. 

Ograniczenia dostępności architektonicznej:

Ograniczony dostęp do części głównej budynku szkoły, ale możliwe jest załatwianie spraw administracyjnych w gabinecie psychologa szkolnego.

Korytarze na II piętrze i przy szatniach uczniowskich pomalowane zostały na kontrastowe kolory, ponadto wykładzina posiada kontrastowe pasy dla lepszego przemieszczania osób niepełnosprawnych.

Kondygnacje nie są oznaczone numerami.

Przy szkole istnieje oznakowane miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Obiekt posiada  pętlę  indukcyjną.

Szkoła nie zatrudnia tłumacza języka migowego.

Budynek jest wielokondygnacyjny i nie zapewnia dostępu do wszystkich pomieszczeń osobom niepełnosprawnym na wózku, ale pozwala poruszać się osobą niewidomym i słabowidzącym oraz słabosłyszącym.

Działania planowane w celu poprawienia stanu dostępności w szkole:

 • personel przeszkolony zostanie z zakresu obsługi i ewakuacji osób niepełnosprawnych
 • pozostałe korytarze szkolne zostaną przemalowane na kolory kontrastowe
 • przy wejściu szkoły zostanie zamieszczona tablica informacyjna z nazwą i numerem telefonu do szkoły alfabetem Braille'a
 • dokonany zostanie zakup urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania dźwięku,

Rozwiązania alternatywne:

 • petenci niepełnosprawni mogą być obsługiwani w gabinecie psychologa
 • na drzwiach wejściowych umieszczony jest numer telefonu do sekretariatu, w celu łatwego kontaktu petenta z pracownikiem administracji.
 • W przypadku pojawienia się w szkole dziecka niepełnosprawnego możliwe będzie organizowanie dla niego zajęć tylko w salach na parterze budynku w części dostępnej, możliwa będzie organizacja wszstkich zajęć łącznie z informatyką, dzięki mobilnej pracowni komputerowej .

 

Dostępność cyfrowa

Szkoła posiada stronę internetową. Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostęności. Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz opcji powiększania czcionki i tekstu, skalę szarości, dostosowania dla osób z dysleksją.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. A. Chojnackiego w Zagórzu

Data publikacji strony: 2009-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-09

Ograniczenia dostępności cyfrowej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych
 • nie wszystkie linki prowadzące do innych stron zawierają informacje tekstowe

Działania, które zostaną podjęte:

 • do fotografii i filmów dodawane będą teksty alternatywne,
 • w opisach zastosowana będzie prosta czcionka ( ARIAL)
 • zostaną zastosowane kontrastowe kolory na stronie internetowej szkoły

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Ograniczenia:

 • szkoła nie zatrudnia tłumacza języka migowego

Rozwiązania alternatywne:

Do szkoły obecnie uczęszcza dwóch uczeniów z orzeczeniem o niepełnosprawności – słabowidzący i jeden uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności – niedosłyszący.

Uczniowie ci nie mają problemu z samodzielnym poruszaniem się po szkole.

Do tej pory nie mieliśmy w szkole uczniów poruszjących się na wózku inwalidzkim.

Osoba do kontaktu: Magdalena Woźniak tel. 32 623 19 55, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.