SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr


wspieramy malopolskie talenty wspieramy malopolskie talenty plakat
malopolskie talenty koloref kolor 72dpi
 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do realizacji zajęć wychowania fizycznego, koła sportowego oraz innych zajęć ruchowych.
 2. Przebywanie na sali gimnastycznej jest dozwolone wyłącznie w obecności opiekuna lub prowadzącego zajęcia.
 3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy – koszulka, spodenki lub dres oraz sportowe obuwie na miękkiej podeszwie (halówki, trampki).
 4. Ćwiczący wchodzą w dwóch grupach do osobnych szatni po przerwie i przebierają się, pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku. W czasie przebywania młodzieży na sali gimnastycznej szatnia powinna być zamknięta.
 5. Młodzież nie uczestnicząca czynnie w zajęciach nie może przebywać w czasie zajęć w szatni.
 6. Ćwiczący przed wejściem na salę gimnastyczną oraz po wyjściu powinni umyć ręce.
 7. Młodzież korzystająca z sali gimnastycznej w okresie pandemii przestrzega obowiązujących zasad higieny.
 8. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego i pod jego nadzorem w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt.
 9. Wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
 10. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Po każdej lekcji sprzęt używany przez ćwiczących jest dezynfekowany.
 11. W czasie prowadzenia zajęć unika się ćwiczeń związanych z nadmiernym gromadzeniem się ćwiczących oraz wymagających nadmiernego bezpośredniego kontaktu.
 12. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawić po zakończonych zajęciach w oznaczonym miejscu.
 13. Młodzież ćwicząca na sali gimnastycznej zobowiązana jest przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie porządku i dyscypliny organizacji zajęć.
 14. Każdy wypadek, kontuzję, skaleczenie czy nagłe pogorszenie się samopoczucia należy natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 15. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel.
 16. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, szatni, sprzętu oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi warunek ich korzystania.
 17. Sprzęt i urządzenia sali gimnastycznej są dobrem społecznym. Poszanowanie i troska o jego dobry stan jest obowiązkiem wszystkich z nich korzystających.
 18. Każdy Zespół korzystający z sali oraz szatni zobowiązany jest do przestrzegania ładu i porządku po zakończonych zajęciach.
 19. Osoby postronne korzystające z sali gimnastycznej zobowiązane są zapewnić sprzęt do korzystania z zajęć we własnym zakresie.
 20. Organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z Dyrektorem Szkoły.

ZABRANIA SIĘ !

 1. Niećwiczącym przebywania poza salą gimnastyczną.
 2. Wchodzenia na salę gimnastyczną w innym obuwiu niż sportowe.
 3. Wchodzenia na salę w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami wychowania fizycznego bez opiekuna.
 4. Ćwiczyć na zajęciach w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach itp. przedmiotach stwarzających zagrożenie dla zdrowia swojego i innych.
 5. Opuszczać samodzielnie sali bez zgody nauczyciela.
 6. Samodzielnie korzystać ze sprzętu lub przyborów bez zgody nauczyciela.
 7. Rozlewania wody i innych płynów na podłodze sali gimnastycznej.
 8. Spożywania posiłków.
 9. Wspinania, wieszania, huśtania się na bramkach, drabinkach, koszach bez polecenia nauczyciela.
 10. Wnoszenia na salę przedmiotów oraz opakowań szklanych.
 11. Żucia gumy i korzystania z telefonów komórkowych.
 12. Przesuwania sprzętu po parkiecie.

Sala gimnastyczna służy dobru całej młodzieży. Podstawowym warunkiem zdrowotnym wszystkich ćwiczeń jest jak najdalej posunięta higiena pomieszczenia, w którym ćwiczenia się odbywają. Utrzymanie czystości na całej sali wymaga dużego, codziennego wkładu pracy.