SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr


wspieramy malopolskie talenty wspieramy malopolskie talenty plakat
malopolskie talenty koloref kolor 72dpi

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej w Zagórzu podczas pandemii koronawirusa rok szk. 2021/2022

I. W zakresie organizacji zajęć w szkole.

 1. Uczniowie przebywają w czasie lekcji w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej (przechodzą tylko do sali komputerowej i na salę gimnastyczną)
 2. W czasie przerw uczniowie wychodzą na korytarze lub podwórko (w razie ładnej pogody). W tym czasie sale są wietrzone. Klasa 7b oraz 5a wychodzą na przerwy naprzemiennie.
 3. Nauczyciel przechodzi z sali gdzie przebywa jeden oddział do sal innych oddziałów.
 4. Z sali, w której przebywać będą uczniowie, w miarę możliwości usuwa się lub przykrywa folią przedmioty i sprzęt, którego nie można skutecznie dezynfekować, a ławki ustawia się w odległości 1,5 m (biurko nauczyciela w miarę możliwości odsunięte od ławki ucznia o 1,5 m).
 5. Sprzęt, stoliki, krzesła, biurka w salach podlegają systematycznej dezynfekcji zgodnie z kartami monitorującymi (na każdym piętrze).
 6. Uczniowie przynoszą własne podręczniki i przybory, które trzymają w plecakach lub na stoliku w klasie, nie pożyczają przyborów, nie przynoszą zbędnych przedmiotów.
 7. Do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi tzn. nie kaszlący, bez kataru, bez objawów przeziębienia.
 8. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji taki uczeń nie powinien przychodzić do szkoły.
 9. Rodzic niezwłocznie odbiera telefon ze szkoły i w razie konieczności w trybie pilnym odbiera dziecko ze szkoły.
 10. Rodzice i nauczyciele regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny (mycie rąk, niepodawanie rąk na przywitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust).
 11. Zajęcia organizowane są na 3 poziomach, na oddzielnych piętrach, w oddzielnych salach:
  1-3 – II piętro
  kl. 5a, 5b, 7a, 7b – I piętro
  kl. 4a, kl.8a – parter
  kl.6 – sala nr 2 przy szatni.
 12. Do budynku szkoły uczniowie wchodzą wyznaczonymi wejściami:
  1 a, b – drzwi główne
  kl. 2, 3 a, b – drzwi od strony szatni
  kl. 4-8 – drzwi od strony sali gimnastycznej.
 13. Uczniowie dezynfekują ręce po wejściu do szkoły oraz pozostają w maseczkach w szatni i na korytarzach, do momentu wejścia do wyznaczonej sali lekcyjnej, (maseczki rekomendowane są również na korytarzach w czasie przerw dla wszystkich przebywających w szkole).
 14. Uczeń klasy pierwszej odprowadzany jest do drzwi wejściowych przez jednego rodzica i odbierany przez wychowawcę klasy w umówionym miejscu.
 15. Uczniowie klas młodszych po zajęciach sprowadzani są przez nauczyciela do szatni.
 16. Nauczyciele zobowiązani są do wyjaśniania dzieciom jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone, przypominają o częstym i regularnym myciu rąk, organizują przerwy naprzemiennie, aby unikać większych skupisk uczniów na korytarzu , a w kl. I –III nie rzadziej niż co 45 minut.
 17. Uczeń, u którego pojawią się symptomy chorobowe zostaje odprowadzony do miejsca izolacji tzn. do gabinetu medycy szkolnej i powiadamiani są rodzice w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 18. Wszyscy pracownicy szkoły i uczniowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego.
 19. Zasady korzystania z sali gimnastycznej, biblioteki, świetlicy i stołówki zawarte są w odrębnych regulaminach.
 20. Na terenie szkoły można korzystać z dystrybutora wody, ale tylko używając własnych butelek oraz stosując się do instrukcji użytkowania.

 

II. W zakresie higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni.

 1. Przy drzwiach wejściowych do szkoły umieszcza się płyn do dezynfekcji wraz z informacją o obowiązku dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku.
 2. Wprowadza się obowiązek regularnego mycia rąk przez pracowników szkoły (nauczyciele, administracja, obsługa) oraz uczniów przebywających w szkole.
 3. Systematycznie, po każdej lekcji, przeprowadza się dezynfekcję ciągów komunikacyjnych oraz powierzchni dotykowych (blatów, klamek, poręczy, klawiatury), toalet, wietrzy się sale lekcyjne i korytarze.
 4. Środków dezynfekujących używa się zgodnie z zaleceniami producenta.
 5. Pracownikom (nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji) zapewnia się środki ochrony osobistej tj. maseczki i rękawiczki (w szczególnych sytuacjach fartuchy ochronne).
 6. Na korytarzach umieszczone są zasady bezpieczeństwa podczas pandemii a w łazienkach instrukcje prawidłowego mycia rąk.
 7. Używany w razie potrzeby do mierzenia temperatury uczniom termometr bezdotykowy dezynfekowany jest po użyciu w jednej grupie.

III. W zakresie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów

 1. Do szkoły przychodzą zdrowi uczniowie, dziecko z temperaturą powyżej 37,5 st. i objawami chorobowymi pozostaje w domu.
 2. Dziecko, u którego nauczyciel w szkole zauważy niepokojące objawy zostaje odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu, gdzie przebywa z osobą wyznaczona przez dyrektora szkoły.
 3. Niezwłocznie zostają poinformowani rodzice, którzy zobligowani są do odbioru dziecka ze szkoły.
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia COVID -19 (informację o powyższym przekazują do sekretariatu szkoły rodzic lub SANEPiD), na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego.

IV. W zakresie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu

 1. Do pracy przychodzą tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobowe.
 2. Do pracy w miarę możliwości nie angażuje się pracowników powyżej 60 roku życia, lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. W przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych pracownik zostaje skierowany do miejsca izolacji, na które wyznacza się gabinet medycyny szkolnej, i powiadamia się służby sanitarne.