SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO W ZAGÓRZU

2021 logo 1680856572 50pr

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Ks. Adolfa Chojnackiego w Zagórzu.


Zdjęcie powitalne - wejście główne do budynku szkoły w Zagórzu.

 


wspieramy malopolskie talenty wspieramy malopolskie talenty plakat
malopolskie talenty koloref kolor 72dpi

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA USŁUGĘ, KTÓREJ WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 130.000 ZŁOTYCH

1. ZLECENIODAWCA

Nabywca:

Gmina Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice, NIP: 628 226 79 05

Odbiorca:

Szkoła Podstawowa w Zagórzu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 139 , 32-555 Zagórze 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości, a także przy zachowaniu bezstronności i obiektywizmu przez osoby przeprowadzające postępowanie.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- przygotowanie terenu pod nowe ogrodzenie panelowe tzn. demontaż starego ogrodzenia wraz z jego usunięciem na odcinku 40 metrów

- skucie starego murku do poziomu gruntu oraz dostarczenie ziemi do podniesienia terenu
wg. potrzeb na odcinku 40 metrów

- wykonanie podmurówki betonowej o wysokości 20 cm na odcinku 40 mb

- zamontowanie słupków ogrodzeniowych na zaprawie cementowej na odcinku 40 metrów

- wykonanie ogrodzenia panelowego o grubości co najmniej 5mm na odcinku 40 mb
i wysokości 123 cm

- wykonanie bramy wjazdowej przesuwnej o szerokości co najmniej 6 mb

- dostosowanie istniejącego podjazdu do nowo wykonanej bramy

- utylizacja wykarczowanych krzaków i gruzu ze skutego murku

- wywiezienie w obecności przedstawiciela szkoły zdemontowanych, starych przęseł ogrodzeniowych i bramy na wskazany punkt odbioru tego typu odpadów 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin realizacji zamówienia: od dnia 24.11.2022r. do dnia 21.12.2022r.

5. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 22 listopada 2022r. do godziny 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej
w Zagórzu lub przesłać mailem w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Zagórzu, ul Marsz. J. Piłsudskiego 139,
32-555 Zagórze

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może, przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. KRYTERIA OCENY OFERTY 

  1. Kryterium oceny oferty jest cena
  2. Oferta powinna określać cenę netto i brutto
  3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i musi być podana w PLN
  4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

7.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wyłącznie firmę, której oferta została wybrana.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

8. PŁATNOŚCI

Płatność zostanie uregulowana po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego przelewem na podstawie faktury wystawionej przez Oferenta z minimum 14 dniowym terminem płatności na konto wskazane w fakturze.

 OSOBA DO KONTAKTÓW

Zapraszamy do szkoły w celu rozeznania.
W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela:

Pani  Magdalena Woźniak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagórzu

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 32 623 19 55

Marsz. J. Piłsudskiego 139, 32-555 Zagórze